​VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Prohlášení a souhlas s užitím informací – V souvislosti se soutěží EY Podnikatel roku

beru na vědomí a souhlasím, že (i) mohu být požádán/a o dodatečné informace, (ii) se

objevím před jedním nebo více porotci, (iii) porotci se mohou rozhodovat na základě

jakýchkoliv kritérií, které uznají za vhodné, (iv) rozhodnutí poroty bude konečné, a (v) ze

soutěže mohu být kdykoliv vyřazen i bez uvedení důvodu.

Použití informací – Beru na vědomí, že informace a materiály poskytnuté mým jménem

v rámci této přihlášky budou používány v souvislosti se soutěží (i) společností Ernst &

Young, s.r.o., dalšími členskými společnostmi Ernst & Young Global Limited („Společnosti

EY“) a nezávislými porotami za účelem posouzení mé přihlášky a k vydání tiskové zprávy

v případě, že bych byl vybrán mezi finalisty soutěže EY Podnikatel roku nebo zvolen

vítězem soutěže; (ii) vybranými sponzory soutěže EY Podnikatel roku za účelem jejich

účasti při návštěvách podniků a při dalších aktivitách se soutěží souvisejících (s výjimkou

finančních údajů uvedených v 3. části této nominace); (iii) společností Ernst & Young,

s.r.o. a dalšími Společnostmi EY za účelem projednání možných obchodních příležitostí s

naší společností včetně příležitostí u třetích stran. Souhlasím s využitím těchto informací

k daným účelům a tímto potvrzuji a prohlašuji, že jsem si zajistil veškerá oprávnění,

souhlasy a vzdání se práv a nároků pro tyto účely požadovaná. Dále souhlasím s použitím

těchto informací k výzkumným, vzdělávacím a dalším účelům za předpokladu, že

takovéto použití neodhalí mou identitu nebo identitu mé společnosti jiné osobě než

společnosti Ernst & Young, s.r.o., dalším Společnostem EY, sponzorům, porotcům a jejich

vlastním přidruženým osobám.

Ověření informací – Beru na vědomí, dávám své svolení a souhlasím s tím, aby v

souvislosti s mou účastí v soutěži EY Podnikatel roku společnost Ernst & Young, s.r.o.,

další Společnosti EY a třetí osoby jednající jejich jménem vyhledávaly informace o mně

nebo o mém podniku za účelem potvrzení nebo doplnění informací v rámci této přihlášky

tak, že (i) budou hledat ve veřejně dostupných zdrojích (včetně, mimo jiné, informací

dostupných v sociálních médiích nebo obecně na internetu nebo v soudních záznamech

nebo v záznamech regulačních úřadů) a že (ii) ověří informace o mém vzdělání. Zmocňuji

všechny osoby a vzdělávací instituce, aby společnosti Ernst & Young, s.r.o., dalším

Společnostem EY a třetím osobám jednajícím jejich jménem poskytly veškeré informace

týkající se mého vzdělání.

Osvobození od závazků – V souvislosti s mou účastí v soutěži EY Podnikatel roku

jménem svým a jménem mých dědiců, vykonavatelů závěti a správců pozůstalosti tímto

zprošťuji (i) společnost Ernst & Young, s.r.o. a její přidružené společnosti; (ii) další

Společnosti EY a jejich přidružené osoby; (iii) partnery, zaměstnance, zmocněné osoby,

akcionáře, společníky, zástupce, nástupce a nabyvatele práv všech výše zmíněných

subjektů a (iv) nezávislou porotu odpovědnosti za veškeré závazky, nároky, žaloby,

odškodnění, náklady nebo výdaje jakékoli povahy vyplývající z mé účasti v soutěži EY

Podnikatel roku nebo spojené s mou účastí v této soutěži, včetně mé účasti na

ceremoniích a propagačních aktivitách a včetně rozhodnutí nezávislých porot ve vztahu k

mé přihlášce a účasti v soutěži.

Osobní údaje– Beru na vědomí informace o zpracování mých osobních údajů uvedené

v Oznámení o ochraně osobních údajů dostupném na stránce

https://podnikatelroku.cz/oznameni-o-ochrane-osobnich-udaju se kterým jsem se

podrobně seznámil/a.

Použití mé podobizny, zvukového a obrazového záznamu– V rámci představení

soutěžících a rovněž pro případ, že bych byl oceněn v kterékoli ze soutěžních kategorií,

uděluji tímto společnosti Ernst & Young, s.r.o. a jejím přidruženým společnostem,

ostatním Společnostem EY a jejich přidruženým společnostem a osobám, které jednají

jménem každého z výše jmenovaných subjektů, nevýhradní a převoditelné právo, nikoli

však povinnost, volně pořizovat, používat, redigovat, publikovat a reprodukovat (i) moji

podobiznu, obrázek, portrét či fotografii, (ii) zvukový a obrazový záznam mé osoby

v jakékoliv podobě, a (iii) jakákoli písemná prohlášení mnou poskytnutá v souvislosti se

soutěží EY Podnikatel roku, včetně, mimo jiné, zpracování a zveřejnění marketingových

materiálů, propagačních tiskovin, mediálních publikací a zpravodajství, obrazových

záznamů a ostatních materiálů, ať už jsou určeny pro interní či externí příjemce.

Souhlasím s tím, že za toto použití nebude mně ani mé společnosti náležet žádná

náhrada.

Omezení odpovědnosti – Prohlašuji, že společnost Ernst & Young, s.r.o., její

subdodavatelé, ostatní Společnosti EY nebo nezávislé poroty nebudou v žádném případě

odpovědné mně, mé společnosti nebo přidruženým společnostem (nebo jejich příslušným

nástupcům či povoleným nabyvatelům) za jakékoli nepřímé škody či ušlý zisk v

souvislosti se soutěží EY Podnikatel roku a to nezávisle na tom, zda odpovědnost vychází

z porušení smlouvy či z protiprávního jednání a bez ohledu na to, zda pravděpodobnost

takové nepřímé škody či ušlého zisku byla zvažována či nikoliv.

Právní spory – Jakýkoli spor nebo nárok plynoucí z mé účasti v soutěži EY Podnikatel

roku nebo se k ní vztahující bude předmětem řízení před příslušnými soudy České

republiky, kterým se každý z nás zavazuje podřídit.

Zrušení – Beru na vědomí, že udělení ocenění EY Podnikatel roku a moje způsobilost

vystupovat v pozici vítěze ocenění EY Podnikatel roku podléhají možnému zrušení a

ukončení, jestliže by vyšla najevo jakákoli činnost (moje, či mé společnosti), která by

měla negativní dopad na dobré jméno či průběh soutěže a byla v rozporu s její povahou,

hodnotícími kritérii, či s etickými principy nebo zákonem. Současně platí, že pokud po

podání přihlášky do soutěže EY Podnikatel roku budu já nebo moje společnost

předmětem šetření nějakého státního orgánu nebo trestněprávního řízení či stranou

občanskoprávního sporu, je mou povinností Vás o této skutečnosti uvědomit. Beru na

vědomí, že společnost EY si v takových případech vyhrazuje právo mě ze soutěže vyřadit.

Přečetl jsem přihlášku, porozuměl jejímu obsahu a prohlašuji, že jsem právně způsobilý k

podpisu tohoto dokumentu a nejsem si vědom žádné jiné dohody uzavřené s jakoukoli

jinou stranou, která by byla v rozporu s podmínkami stanovenými v tomto dokumentu.

Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí jsou informace zde uvedené pravdivé a úplné.